Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

- en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik.

Folkhögskolan som studieform

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Fridhems folkhögskola utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Något som utmärker Fridhem är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag.

Fridhems folkhögskola har ett internat där deltagarna kan bo vilket ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. I samtal och diskussioner på fritiden fördjupas de kunskaper som undervisningen ger. Internatet skall vara en tillgång och resurs för skolans pedagogiska verksamhet.

Det finns 154 folkhögskolor i Sverige. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser man anordnar och vilken profil man har på sin skola. Folkhögskolan är inte bunden till centralt fastställda läroplaner utan istället arbetar man efter egna studieplaner utifrån deltagarperspektivet. De olika skolorna har därför stora möjligheter att sätta sin prägel på verksamheten. Verksamheten finansieras genom statsbidrag och landstingsbidrag. Staten har följande syften med bidraget till folkbildningen:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, till exempel genom politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete.
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
 • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Fridhems folkhögskola ger bildning för livet och våra kurser har en konkret koppling till det samhälle vi verkar i. Vi jobbar hårt för att ge kursdeltagare ett studieinnehåll med högsta möjliga kvalitet. Helt enkelt, en utbildning eller kurs man har nytta av, i sina fortsatta studier, som en förberedelse för arbete eller för att växa som människa.

Åren på Fridhems folkhögskola kommer förhoppningsvis också att ge verktyg, kontaktnät och erfarenheter för ett rikare liv framöver.

Folkhögskolans arbetsformer liksom den sociala samvaron och internatboendet ger rika möjligheter till utveckling och stimulans. Undervisningen sker i små grupper vilket skapar ett klimat där det är lätt att formulera och framföra sina synpunkter. Folkhögskolornas pedagogiska kunskaper om hur studiesituationen kan anpassas efter deltagarnas behov har resulterat i en unik och uppskattad kursverksamhet.

Fridhems folkhögskola är mer än bara en skola. Vi tycker att det ska vara roligt och trivsamt att studera, att man ska lära och samtidigt utvecklas. Därför planerar vi kurser och innehåll efter skolans egna mål och efter deltagarnas intressen och behov.

Kunskap som räcker längre

Många andra studieformer är helt inriktade på vad man uppnår i form av poäng och betyg. Hos oss är resan lika viktig som målet. På folkhögskolan är samtalet grunden i verksamheten och det är med hjälp av dialog och förmågan att lyssna som vi bygger vår kunskap. Eftersom varje folkhögskola själv bestämmer sin verksamhet och profil ger det oss möjlighet att se varje studerande som en medskapande resurs. Att ta vara på erfarenheter och att mötas där vi står just nu ger kunskap som leder till personlig utveckling.

Lektioner utan tak

Vi tror på att förena teori och praktik och låta olika människor, kulturer, livsvillkor och intresseinriktningar möta varandra. Allt det där blir tillsammans folkhögskolan – en helhet och en pedagogisk miljö. Visst sitter vi i lektionssalar, men inte hela tiden. Ibland väljer vi andra mer stimulerande miljöer, studiebesök, grupparbeten och studieresor är vanliga.

Plats för alla

En del kompletterar tidigare studier medan andra och skaffar högskolebehörighet eller förbereder sig för inträdesprov till högre konstnärlig utbildning. Nästan alla som gått på en folkhögskola kan vittna om något ännu värdefullare, möjligheten att få nya insikter och att utvecklas personligt tillsammans med andra. Folkhögskolan betyder tid för eftertanke, tid att hitta sin egen plats.

Internat

Fridhems folkhögskola har ett stort internat. Internatet är en viktig del i vår verksamhet, därför lägger vi upp kurserna så att det är en fördel att bo på skolan där alla lokaler är tillgängliga för kursdeltagarna dygnet runt. Internatet skall vara en tillgång och resurs för skolans pedagogiska verksamhet.

Kurser

Fridhems folkhögskola tillhandahåller långa kurser i form av allmänna kurser med inriktningar, kulturlinjer samt kortkurser under sommaren.

Allmän kurs med inriktning

Fridhems folkhögskolas har sju allmänna kurser med följande inriktningar: Foto, Grafisk designgrund och -fördjupning, Högskoleförberedande,  Måleri och formspråk, Serieteckning och Studieförberedande. Läs mer under respektive kurs på hemsidan.

Dessa kurser syftar till att ge kursdeltagarna grundläggande behörighet för vidare studier och samtidigt fördjupa sig i sitt specialintresse. Det finns också möjlighet att läsa in särskild behörighet. Skolan erbjuder ett stort utbud av olika ämnen.

Efter genomgången utbildning är det vanligt att kursdeltagarna söker vidare till högskola och universitet eller börjar jobba.

Kulturlinjer/Specialkurser

Fridhems folkhögskola har fyra kulturlinjer: Film-, Foto-, Musik- och Teaterlinje. Kulturlinjerna syftar till att under ett eller två års tid låta kursdeltagarna helhjärtat ägna sig åt sitt specialintresse. Varje år söker mer än 1300 personer till skolans kulturlinjer.

Efter genomgången utbildning söker många kursdeltagare vidare till högre konstnärliga utbildningar, jobbar inom kulturella arbeten eller har det som en hobby parallellt med annat arbete.

Första veckan på Fridhem

För att kursdeltagare ska känna sig välkomna och snabbt komma in i gemenskapen på skolan anordnas introduktionsaktiviteter under första veckan. Kontaktlärarna introducerar deltagarna för varandra och informerar om allt som rör skolan: Skolformen, organisationen, studierna, boendet och deltagarnas möjlighet att påverka genom bland annat serviceråd.

Första kvällen anordnar tvåorna en välkomstceremoni för ettorna i teaterlokalen. Skolans kök serverar mat.

I övrigt ser introduktionsveckan olika ut på kurserna. Respektive kontaktlärare informerar om de olika uppläggen.

Internat

Fridhems folkhögskola erbjuder boende för cirka 200 kursdeltagare. Internatet består till största delen av enkelrum. Vi har ungefär 10 dubbelrum som kan hyras av en person alternativt att deltagare delar på boendet för att på så sätt halvera boendekostanden. Kursdeltagare kan också välja att ha dusch och toalett på rummet eller bo i lägenhet och dela kök och bad med andra. I ansökan till skolan anmäler deltagaren hur han/hon vill ha boende och vid antagning skickas information om hur man bokar rum på vår hemsida.

För aktuella priser, rumstorlek och faciliteter se under ”kostnader”.

Vi prioriterar kursdeltagare som väljer att bo på internatet. Framförallt för de konstnärliga linjerna, specialkurserna foto, film, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet. Då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

För deltagare som bor på skolan finns möjlighet att flytta in i sitt rum redan helgen före kursstart. Under denna helg finns personal från skolan på plats för att hjälpa till och visa tillrätta.

Social samvaro/drogpolicy

Som kursdeltagare på Fridhems folkhögskola finns mycket roligt att se fram emot i form av kaféer, utflykter, fester och dylikt. Skolan tar helt avstånd från illegala droger, vilket är absolut förbjudet. Droger som är lagliga i samhället, såsom alkohol, är tillåtet på internatet men får icke förekomma i skolans lokaler. Alla har ett ansvar att uppmärksamma och motverka missbruk på skolan. Fridhems folkhögskola har en alkohol- och drogpolicy för hur man bör agera om man tror att någon på skolan missbrukar droger. Se vidare: ”Drogpolicy och handlingsplan”.

Det är förbjudet att röka på skolans internat eller lokaler, inte heller i närheten av entréer eller andra offentliga platser. Rökning sker således utomhus, på avstånd från andra som inte vill utsättas för passiv rökning.

Följande fester anordnas i samråd mellan elevkår och personal:

 • Välkomstfest hålls första kvällen i startveckan, vanligtvis en måndag.
 • Höstfesten hålls i anslutning till höstlovet, torsdagen i vecka 43. Till denna är även tidigare kursdeltagare välkomna. Festen har alltid ett tema som kursdeltagarna själva bestämmer.
 • Julfesten är en traditionell fest med julbord och dans kring granen.
 • Vårfest som anordnas av kåren, ibland med tema, ibland bara med sommarkänsla. 
 • Kaféer Vid terminens början väljer varje linje en representant till en kafégrupp som sedan gör ett schema över terminens kaféer. En kväll i veckan är en eller flera linjer kafévärdar. Kaféerna kan vara exempelvis teatersport, filmvisning, klädbytardag eller fotoutställning, det är upp till den eller de linjer som arrangerar. Kontaktläraren hjälper till med administrationen. Det finns ansvarig personal för samordningen av kvällarna.
 • Dessutom finns det i samhället mycket att ta del av, Hälsomagasinet och Palladium m.m.

Fritid, datorer och bio.

Fridhems folkhögskola har datorer med internetuppkoppling som du som kursdeltagare kan använda under och utanför undervisningen, även på kvällar och helger. Det finns också ett trådlöst nätverk i skolhusen och på internatet.

Skolans biograf Lilla Palladium finns i skolhusets källare. Bokningar för kvällar och helger görs i receptionen. I biografen finns också kabel-TV och Dvd.

Vi samarbetar med ”Hälsomagasinet” i Svalöv som erbjuder träning som utgår från att det ska finnas något för alla oavsett träningsvana, ambition och ålder. Hälsomagasinet är öppet alla dagar.

Elevdemokrati och påverkan

Elevrepresentation

Varje grupp på skolan har en kontaktlärare. Kontaktläraren träffar gruppen minst en gång i veckan under en så kallad kontakttimme där man samordnar och planerar verksamheten samt diskuterar eventuella problem. Dialogen är viktig, på kontakttimmen ska alla frågor kunna diskuteras. Varje grupp har en checklista med frågor som systematiskt tas upp. Det är viktigt att representanter i olika råd och grupper återrapporterar om vad som sagts under möten och likaså tar med sig nya frågor till råden, exempelvis servicerådet, kafégruppen eller elevkåren. Som stöd för kontakttimmen finns varje vecka ”Forum Fridhem”. I detta blad kan man också bidra med information från sin grupp. Här finns information om utställningar, strömavbrott eller annat som kan påverka skolmiljön.

Varje arbetslag leds av en linjeledare. Arbetslagen har kontinuerliga möten dit elevrepresentation är välkommen och viktig.

Varje enhet har en linjeledare, som man kan vända sig till med synpunkter eller problem.

Varje år bildas efter behov arbetsgrupper och råd. Vanligtvis finns följande råd som består av en representant från varje grupp: Serviceråd - kursdeltagare från varje boende och grupp samt köks-, personal- och internatchef, Cafégrupp - kursdeltagare från varje kurs.

Två elevrepresentanter är alltid adjungerade till folkhögskolans styrelse som sammanträder ungefär tre gånger per termin. Se mer under: ”Styrdokument”.

På skolan finns en elevkår som sammanträder med regelbunden intervall. En person per klass ska i början på terminen väljas för att närvara på mötena.

Kvalitetssäkringssystem/utvärdering

Kurserna på Fridhems folkhögskola utgår från deltagarnas behov och önskemål. Vi eftersträvar att alltid ha hög kvalitet på vår verksamhet. Därför är det viktigt att hela tiden föra, stimulera och utveckla en dialog. Samtalet ligger till grund för kursernas genomförande. Skolan har därför utvecklat ett kvalitetssäkringssystem för att på bästa möjliga sätt vara uppmärksam på att kursdeltagaren erhåller bästa möjliga bildning och trivsel och att vårt innehåll och utbud överensstämmer med efterfrågan hos våra kursdeltagare.

Efter genomgången lång- eller kortkurs skall en skriftlig utvärdering göras av alla kursdeltagare. Denna sammanställs sedan av ansvarig lärare tillsammans med respektive chef i ledningsgruppen och visas för styrelsen.

Uppföljning, individuella samtal och coachning sker med varje kursdeltagare under läsåret. Det ser olika ut från kurs till kurs och din kontaktlärare berättar mer om när dessa samtal äger rum.

Varje år sammanfattar respektive arbetslag under ledning av linjeledaren utvecklingen, utvärderingarna från respektive grupp och åtgärderna för att förbättra utbildningarna. Utfallet diskuteras i ledningen och lämnas till styrelsen. Utvärderingar och medföljande analys och åtgärdsprogram från respektive lärarlag ligger till grund för nya mål för linjerna. För mer information om hur utvädringen går till på respektive linje, under rubriken Kvalitetssäkring.http://fridhemsfolkhogskola.se/node/395

 

Försäkringar

På internatet gäller att du själv måste teckna hemförsäkring som täcker exempelvis personliga tillhörigheter och annat som kan hända på fritiden. Vi rekommenderar alla som bor på skolan att teckna egen hemförsäkring.

På ordinarie undervisningstid är kursdeltagarna försäkrade via skolan. Likaså är kursdeltagare försäkrade via skolan om klassen gör resor till utlandet, inom EU. För resor utanför EU skall speciellt papper om försäkringar, nära anhörig upprättas.

Avgifter

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Deltagarna betalar för exempelvis material, fördyrad utrustning och utflykter, mat, gemensamma fester, måltider etc. Under ”kostnader” finns information för respektive linjes avgifter.

Alla betalar en gemensam kostnad och i denna summa ingår utskrifter, kopior, för- och eftermiddagskaffe samt gemensamma måltider på startdagen, grill-, höst-, jul- och vårfesten, jullunchen samt avslutningslunchen.

Elevfakturor

Kostnader för boende och kursspecifika kostnader är uppdelade på fyra lika stora fakturor per termin. Om deltagaren inte bor på skolan fördelas kostnaderna på två fakturor per termin. Fakturor betalas via girering, internetbank eller i skolans reception som kan ta emot VISA-kort. Mer information finns under ”kostnader”, och här finns också ”exempelfaktura”.

Försenad eller utebliven betalning

En kursdeltagare som ska börja årskurs två får till exempel inte boka rum på internatet om inte alla avgifter är betalda. Kursdeltagaren kan bli vräkt om inte boendet betalas i tid. Se hyreskontraktet.

Frågor om elevfakturor

Alla frågor som rör elevfakturor tas upp med receptionen.

Kostnader vid avhopp

Vid avhopp av studier efter 15 september gäller tre månaders uppsägning av boendet och två veckor för luncherna.

Tre månader gäller även om för uppsägning av enbart boende.

Om avhoppet sker efter den 15 september ska hela terminskostnaden betalas, annars 50 procent.

Övrigt om avgifter

Vid särskilda tillfällen kan avdrag göras för luncher, såsom sjukdom, studieresor och dylikt. Mer om avgifter finns under ”kostnader”.

Hälsodeklaration

Under de första dagarna ska alla kursdeltagare på långkurserna fylla i en hälsodeklaration där eventuella fysiska eller psykiska funktionshinder ska antecknas. Skolan behöver veta om det finns kursdeltagare med behov av extrahjälp, vilket skolan i så fall kan söka förstärkningsbidrag för. Hälsodeklarationen lämnas till kontktläraren.

Läs mer under ”Policydokument och förstärkningsbidrag”.

Fridhems folkhögskola strävar efter att skolan skall vara tillgänglig för personer med funktionshinder och motverka alla former av diskriminering.

Klagomålshantering

Det är viktigt för oss att få reda på när vår verksamhet inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheter att gemensamt utvecklas och förbättras. Fridhems folkhögskola har därför en policy för klagomålshantering, en vägledning i hur och vart man som kursdeltagare ska vända sig med synpunkter och/eller klagomål rörande undervisningen, boendet och skolan som helhet. Alla kursdeltagare ska ha möjlighet att kunna reagera på eventuella missförhållanden och veta vilka möjligheter han/hon har att uppmärksamma detta samt vilka personer man kan kontakta.

Vi tror på samtalet, dialogen och det personliga mötet som en viktig del i att lösa problem. Vi vill uppmuntra att synpunkter eller klagomål på verksamheten, personal eller kursdeltagare tas upp direkt med den det berör, om möjligt.

Om kursdeltagare efter kontakt med personalen eller kursdeltagare fortfarande har synpunkter bör han/hon då om möjligt ta kontakt enligt schemat nedan. Detta kan deltagaren också göra om han/hon av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör. 

Steg 1: Tala med den lärare, personal eller kursdeltagare som det gäller.

Steg 2: Tala med din kontaktlärare.

Steg 3: Tala med den ansvarige linjeledaren eller om klagomålet gäller annan personal, tala med närmaste chef.

Steg 4: Tala med rektor.

Steg 5: Tala med eller skriv till styrelsens ordförande, som du lättast når via e-post: ordforande@fridhemsfolkhogskola.se.

Steg 6: Om beslutet, hanteringen i skolans styrelse inte är tillfredställande, kan du överklaga och föra ärendet vidare till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd: fsr@folkbildning.net

Den personal som klagomålet framförs till antecknar hur deltagaren upplever situationen samt hur vi ska gå vidare med problemet. Beroende på överenskommelse kan ansvarig personal ordna möte med deltagaren och berörd personal samt eventuella stödpersoner.

Mötet dokumenteras, eventuell handlingsplan skrivs. Dokumentet/en skrivs under av deltagarna. Uppföljning görs inom en månad av den som skrivit dokumentet. Om behov finns ska samtal mellan ledning och berörd/a personer ske. Samtalen dokumenteras och eventuella handlingsplaner upprättas och följs upp.

Upprättade dokument arkiveras av receptionisten och gås igenom och utvärderas av ledningen två gånger om året.

Om behörighetsintyg – gäller de som går på allmän kurs

Kursdeltagare på Fridhems folkhögskolas allmänna kurser kan efter 30 veckor erhålla ett studieomdöme för sin arbetsinsats. För detta krävs att kursdeltagaren uppnått behörighet för högskolestudier och dessutom varit närvarande vid undervisningen.

Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga

Folkhögskolan använder en sjugradig skala från och med våren 2014

Läsåret 2013/2014 utökades studieomdömets fyrgradiga skala till en sjugradig. Tre mellansteg infördes. Äldre studerande med en fyrgradig skala och de nya med den sjugradiga skalan söker genom samma urvalsgrupp till högskolan.

4    - Utmärkt studieförmåga
3,5 - Mycket god - Utmärkt studieförmåga
3    - Mycket god studieförmåga
2,5 - God - Mycket god studieförmåga
2    - God studieförmåga
1,5 - Mindre god - God studieförmåga
1    - Mindre god studieförmåga

För att studieomdömen ska vara jämförbara över hela landet bör folkhögskolorna sätta studieomdömen så att genomsnittet på skolan under ett läsår ligger omkring 2,7. 

På de särskilda kurserna får de studerande inget studieomdöme utan ett intyg efter fullgjord kurs.

Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget.

Grundläggande behörighet

Enligt Högskolverkets föreskrifter innebär grundläggande behörighet för högskolestudier följande:

”Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämnen.”

Detta kan uppnås genom:

 • Tre år på folkhögskola
 • Två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier eller på grundskola och minst ett års arbetslivserfarenhet
 • Ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier.

Hur omdömessättningen går till kan du under ”Omdömessättning för allmän kurs”.

Annat som kan vara bra att veta!

Folkbokföring

Kontaktläraren informerar om att kursdeltagare som bor på skolan enligt folkbokföringslagen måste vara folkbokförda i Svalövs kommun. Detta underlättar också i de fall du behöver uppsöka vårdcentralen eller utnyttja andra kommunala resurser.

CSN

Som kursdeltagare på folkhögskola har man oftast rätt till bidrag och möjlighet till lån från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på: www.csn.se eller ring 0771-276 000.

Första skoldagen rapporterar folkhögskolan till CSN alla som påbörjat sin utbildning, de som sökt bidrag och/eller lån kommer att behandlas av CSN och utbetalning sker efter detta. Skolan har ingen möjlighet att påverka CSN:s arbete.

Sjukanmälan görs till kontaktläraren. Kursdeltagaren ska också sjukanmäla dig till CSN och till försäkringskassan. Vid sjukskrivning över en vecka måste sjukintyg lämnas till skolan och till CSN. Om en kursdeltagare är sjuk mer än 30 dagar kan han/hon tillgodoräkna sig dessa dagar vid ett senare tillfälle. Läs mer på www.forsakringskassan.se och www.csn.se.

Om en kursdeltagare är sjuk och har ett matabonnemang kan han/hon genom sitt matkort få en matlåda. Läs mer under ”lunch” Det finns en kurator på allmänna linjen.

Distriktssköterska, kurator och läkare har mottagning på vårdcentralen med telefonnummer 0418-651550. På vårdcentralen finns tillgång till kurator efter tidsbeställning.

Terminstider och lov

Fridhems folkhögskola har fyra längre lov: Höstlov (vecka 44), jullov, sportlov (vecka 8) och påsklov. Exakta datum finner du under ”Terminstider”.

Mat och restaurang

Frukost/förmiddagskaffe

Varje vardag finns möjlighet att köpa frukost, fralla, kaffe/te och frukt på skolan mellan 09.45-10.45.

Eftermiddagskaffe

Varje vardag mellan 14.30–15.10 serveras kaffe och kaka för den som vill. Kaffe/te betalar du genom gemensam avgift, medan tilltugget betalar man själv.

Lunch

För internatboende är lunch obligatoriskt och kostnad för denna finns på elevfakturorna. Även externatelever kan köpa ett lunchabonnemang för samma pris som internatelever betalar.

Lunch serveras mellan 11.40–13.10.

Det finns alltid ett vegetariskt alternativ. Vi serverar även laktovegetarisk lunch och vegankost. För aktuella priser se, ”Kostnader”.

Lås och larm

Skolan är öppen mellan 08.00 - 16.00. Undantagen är Musikhuset och internatet som alltid är låst. Efter 16.00 krävs ett kort för att komma in i skolbyggnaden, vilket kursdeltagaren får vid kursstart.

Vissa salar är larmade när skolan är stängd. Det är viktigt att inte glömma att larma av eller på. Larmet är kopplat till Securitas och under kvällar och helger kommer de omgående om larmet går, vilket medför en kostnad för skolan. Hur du larmar respektive larmar av salarna står utanför varje dörr.

Kortlås finns vid entrén, i data- och filmsalarna, undervisningssalarna F, Kurslokalen, Teaterlokalerna samt vid internatet Sydhem.

Tvättmaskin

Tvättmaskin finns i källare på Nordhem, Västhem, Östhem, Sydhem och Kvarngatan.

TV

TV finns i Storstugan i skolhuset, Lilla Palladium och i Västhems källare. I Östhem finns TV och DVD.

Post

Post till kursdeltagare kan hämtas i receptionen under ordinarie receptionstid:

Namn

Namn på huset (Västhem, Sydhem, Östhem, Nordhem blå/grön/brun).

Box 123

268 22 Svalöv

Post till kursdeltagare som bor på Kvarngatan skickas till (och delas sedan ut av Postens brevbärare):

Namn

Adress på Kvarngatan

268 33 Svalöv

Sopsortering

Fridhems folkhögskola strävar efter ökad miljömedvetenhet och källsorterar därför försöker papper, glas, plast, batterier och kompost. I sophuset finns mer information om hur komposteringen och sortering går till.

Oj oj oj! Detta var en kort sammanfattning av hur det är att gå på Fridhems folkhögskola. Läs mer under respektive rubrik. Vi hoppas du får en bra tid på skolan.

Attvarakursdeltagare
Ladda ner fil