Avstängning, disciplinära åtgärder på allmän kurs!

På Fridhems folkhögskola hjälps vi alla åt för att få en så bra arbetsmiljö som möjligt. Varje kursdeltagare skall utvecklas i sin takt, efter sina behov i en lugn, stimulerande och trygg miljö. Ibland, ytterst sällan, är det nödvändigt att vidta åtgärder om någon skulle bryta mot uppsatta regler. 

Grova eller upprepade avvikelser från våra skolregler på skolans område kan leda till i första hand en tids avstängning och i värsta fall avskiljande från undervisningen eller internatet.

Orsakerna kan vara:

 • Narkotika/droganvändning
 • Brottsliga handlingar
 • Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och gärning
 • Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på annans eller skolans egendom
 • Frånvaro från undervisningen
 • Avstängning från internatet kan ske om du inte betalar hyran eller åsidosätter internatets villkor och föreskrifter.

Kriterier för avskiljning från undervisningen

Vid upprepade tillfällen underlåta att:

 • ta ansvar för studierna, ex aktivt delta i undervisningen, vara närvarande på lektionerna, delta i gruppuppgifter och lämna in uppgifter.
 • kommunicera frånvaro och sjukdom till skolan
 • under skoltid bryter samhällets lagar och regler
 • respektera skolans drogpolicy
 • visa respekt för skolans egendom


Gången i dessa ärenden är som följer:

 • Kontaktlärare, tillsammans med linjeledaren, kallar till samtal där man utreder vad som hänt och orsaken, om så erfordras utdelar en varning eller, i särskilt grova fall, omedelbart stänger av eller skiljer den studerande från internatet/undervisningen permanent. Då försöker man också, så långt det är möjligt, finna en plan för hur man skall kunna stödja den studerande så att fortsatta problem kan undvikas.
 • Vid varning eller avstängning upprättas ett dokument som undertecknas av båda parter.
 • Detta beslut kan överklagas skriftligt till skolans styrelse.
 • Om den studerande är missnöjd med skolans beslut kan man vända sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd (FSR).  
AVSTANGNING allman kurs
Ladda ner fil