Diskrimineringspolicy

Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. Alla kursdeltagare, medarbetare har en skyldighet att tillse att varken direkt eller indirekt diskriminering förekommer.

Diskrimineringslag (2008:567) styr vad som är diskriminering.

Förklaringar

Med kön avses att någon är man eller kvinna. Diskriminering på grund av kön behandlas delvis separat i dokumentet.

Med etnisk diskriminering menas orättvis eller kränkande behandling p. g. a. ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.

Funktionshinder är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Begränsningen kan bero på en skada eller en sjukdom som fanns vid födseln eller har uppstått senare i livet eller förväntas uppstå.

Med sexuell läggning avses personer med homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Vilken läggning en person har bedöms i första hand utifrån individens egen uppfattning.

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte identifierar sig som kvinna eller man genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Med ålder avses uppnådd levnadsålder.

Direkt diskriminering innebär att en arbetsgivare missgynnar en kursdeltagare, arbetstagare eller arbetssökande genom att behandla individen sämre än någon annan i en jämförbar situation, dvs. att lika fall behandlas olika utan saklig motivering. Indirekt diskriminering innebär att en arbetsgivare missgynnar en arbetstagare eller arbetssökande genom att, utan saklig grund, tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken missgynnar vissa människor.

Fridhems folkhögskola har inte enbart anställda personer utan även kursdeltagare. Dessa jämställs i ovanstående avseende som arbetstagare och innefattas således av policyn.

Mål

Fridhems folkhögskola skall verka för att ingen kursdeltagare, anställd eller arbetssökande behandlas ofördelaktigt på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder.

Alla skall antas, anställas på lika villkor.

Jargong som är kränkande får inte förekomma. Om någon känner sig kränkt skall ledningens lojalitet finnas hos den som är utsatt.

En person med funktionshinder skall, i rimlig omfattning, beredas de anpassningar som behövs för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter.

Ansvar

Om någon anser sig diskriminerad med anledning av ovanstående kriterier är det ledningens skyldighet att skyndsamt klara upp situationen.  

Ledningen är skyldig att utreda, och i förekommande fall förhindra ett upprepande, om de får kännedom att en person blivit trakasserad.

Varje kursdeltagare, anställd, eller person på annat sätt involverad i Fridhems folkhögskolas verksamhet, som får kännedom om trakasserier eller diskriminering mot en kursdeltagare eller anställd vid Fridhems folkhögskola, ska vidarebefordra detta till närmaste kontaktlärare, chef.

Förebyggande åtgärder

Organisationskulturen skall utformas så att den förebygger diskriminering. Ledningsgruppen är en naturlig föregångare i att skapa ett vänligt och respekterande arbetsklimat. Såväl chefer som medarbetare har ett ansvar för att medverka till att skapa ett gott arbetsklimat samt att lösa uppkomna problem.

Fridhems folkhögskola arbetar enligt målen som finns i den statliga propositionen ”från patient till medborgare” 1999/2000:79. Den innebär att all verksamhet skall vara tillgänglig för alla, oavsett funktionshinder, år 2010.

Vid antagningar till kurser, rekrytering av personal skall utannonseringen utformas så att det klart framgår att platserna, tjänsterna är öppen för alla sökande.

Ledningen skall se till att klimatet på Fridhems folkhögskola lämpar sig för alla.

Diskrimineringspolicyn skall ses över efter behov, dock senast efter 3 år.

Styrelsen för Fridhems folkhögskola

2013-03-08

 

Folkhögskola för film, Folkhögskola för foto, Folkhögskola för musik, Folkhögskola för konst, Folkhögskola för teater, Folkhögskola för måleri, Folkhögskola för grafik, Folkhögskola för design, Folkhögskola för sång, Folkhögskola för gitarr, Folkhögskola för piano, Folkhögskola för bilder, Folkhögskola för berättande, Folkhögskola för utveckling, Folkhögskola för filmkonst, Folkhögskola för hösten, Folkhögskola för våren, Folkhögskola för sommaren .

Folkhögskola för alla!

Policy mot diskriminering 2013
Ladda ner fil