Drogpolicy

Drogpolicy och handlingsplan mot droganvändande

Fridhems folkhögskola ska vara en drogfri arbetsplats/skola, som ger alla möjlighet till kreativitet och utveckling.

Missbruk av alkohol och droger på arbetet är inte bara missbrukarens problem. Det angår oss alla, såväl personal som deltagare. Var och en måste verka för drogfrihet på skolan/arbetsplatsen genom att problemen med och problematiken runt droganvändande uppmärksammas och att de som så behöver får möjlighet till hjälp.

Policy

All användning av olagliga droger är förbjuden. Innehav av narkotika skall polisanmälas.

Regler

Förhållandet till alkohol på internatet måste vara ansvarsfullt.

Totalt förbud mot alkohol gäller i skolans arbetslokaler.

Parken, med gräsmattorna utanför internatet, är en offentlig miljö som räknas som arbetslokal vardagar fram till 18:00.

Cafékvällar och andra samlingar under veckan är alltid alkoholfria.

 

Handlingsplan

 

Förebyggande arbete

Droger och överkonsumtion av alkohol förekommer i samhället och så även på Fridhems folkhögskola. För att kunna nå problemet behöver ämnet finnas med naturligt i de samtal som förs.

Vid kontaktlärarsamtal ska följande frågor tas upp:

 • Deltagarens relation till droger
 • Upplever deltagaren att det finns missbruk på skolan?
 • Tror deltagaren att någon i dess närhet behöver hjälp?
 • Informera om att det finns hjälp att få om man kontaktar skolan
 • Poängtera att uppgiftslämnare förblir anonyma om de så önskar.

 

All personal och alla deltagare på Fridhems folkhögskola är viktiga i det förebyggande arbetet mot droger . Vid oro eller vid förändringar som kan peka på missbruk har varje medarbetare och deltagare ett ansvar för att prata med berörd linjeledare eller kontaktlärare och meddela vad som händer/oroar.

Vid misstankar

Det är viktigt att all personal meddelar berörd linjeledare eller kontaktlärare vid misstankar om att en deltagare missbrukar. Linjeledare eller kontaktlärare gör då följande:

 • Samtala omedelbart med den deltagare som du misstänker missbrukar droger.
 • Var rak och tydlig.
 • Berätta hur det kommer sig att det finns misstankar. Ex: Har beteendet, resultaten, eller relationerna förändrats? Har det framkommit uppgifter från personal eller deltagare?
 • Var öppen med att det finns andra möjliga förklaringar till ett visst beteende men ställ motfrågor och undersök närmre.
 • Informera om möjligheterna att få hjälp.
 • Med hjälp av en bra planering behöver inte avstängning vara en given utgång.

 

Om deltagaren berättar att den använder droger:

 • Ställ frågor: Vad behöver du för att kunna sluta använda droger? Finns det någon anledning för dig att sluta med droger just nu, hur ser motivationen ut?
 • Gör upp en skriftlig plan om vad som behöver ändras. Bestäm ett uppföljningsmöte.
 • Ge information om var det finns hjälp att få.
 • Det ska klart framgå att den som inte följer planen kommer att få sluta på skolan.

Bestäm:

 • Vilket beteende som behöver ändras.
 • Vilken hjälp deltagaren behöver.
 • Vem som kontaktar sjukvård/öppenvård/socialtjänst
 • Vad som händer om beteendet fortsätter.
 • När uppföljning ska göras.

 

Avvisning från skolan

Den deltagare som missbrukar droger eller alkohol måste sluta med detta för att kunna gå kvar.

Om missbruket inte upphör trots erbjudan om hjälp utifrån och/eller uppsatta överenskommelser mellan lärare och deltagare inte uppfylls, kan deltagaren inte gå kvar.

Deltagare som missbrukar droger som skapar uppenbar fara för deras liv och välmående måste få vägledning att söka adekvat hjälp. Den deltagaren måste lämna skolan i första hand för att få behandling.

Antagen av styrelsen för Fridhems folkhögskola 2013-03-07

Drogpolicy
Ladda ner fil