Kvalitetssäkring

Kurserna på Fridhems folkhögskola utgår från deltagarnas behov och önskemål. Vi eftersträvar att alltid ha hög kvalitet på vår verksamhet. Därför är det viktigt att hela tiden föra, stimulera och utveckla en dialog. Samtalet ligger till grund för kursernas genomförande. Skolan har därför utvecklat ett kvalitetssäkringssystem för att på bästa möjliga sätt vara uppmärksam på att kursdeltagaren erhåller bästa möjliga bildning och trivsel och att vårt innehåll och utbud överensstämmer med efterfrågan hos våra kursdeltagare.

Efter genomgången lång- eller kortkurs skall en skriftlig utvärdering göras av alla kursdeltagare. Denna sammanställs sedan av ansvarig lärare tillsammans med respektive chef i ledningsgruppen och visas för styrelsen.

Uppföljning, individuella samtal och coachning sker med varje kursdeltagare under läsåret. Det ser olika ut från kurs till kurs och din kontaktlärare berättar mer om när dessa samtal äger rum.

Varje år sammanfattar respektive arbetslag under ledning av biträdande rektor utvecklingen, utvärderingarna från respektive grupp och åtgärderna för att förbättra utbildningarna. Utfallet diskuteras i ledningen och lämnas till styrelsen. Utvärderingar och medföljande analys och åtgärdsprogram från respektive lärarlag ligger till grund för nya mål för linjerna. För mer information om hur utvädringen går till på respektive linje, här på denna sida.

FILM

 • Utvärdering i grupp efter varje arbetsmoments slut.
 • Enskild muntlig utvärdering i slutet av varje terminen.
 • En läsårsutvärdering vid läsårets slut.

FRIDHEMS MUSIKLABB

 • Generell skriftlig utvärdering i slutet av varje termin.
 • Specifika utvärderingar efter varje samarbetsprojekt.
 • Muntliga utvärderingar sker kontinuerligt under året.


FRIDHEM GRAFISK

 • Kontinuerliga samtal med klassen under kursernas gång.
 • Enskilda deltagarsamtal varje termin.
 • Skriftliga utvärderingar i slutet av varje termin.

JAZZLINJEN

 • Utvärdering i grupp efter varje arbetsmoments slut.
 • Enskild muntlig utvärdering i slutet av höstterminen.
 • Gemensam muntlig och enskild skriftlig utvärdering i slutet av vårterminen då såväl vårterminen som hela läsåret utvärderas.

TEATERLINJEN

 • Utvärdering i helgrupp efter varje arbetsmoment slut.
 • Enskild muntlig och skriftlig utvärdering i slutet av höstterminen-
 • Enskild muntlig och skriftlig utvärdering i slutet av vårterminen då såväl vårens som hela läsåret utvärderas.

 ALLMÄNNA LINJERNA

 •  Utvärdering efter varje ämneskurs.
 •  Utvärdering efter varje termin på inriktningarna.
 •  En läsårsutvärdering vid läsårets slut.