Studerandeinflytande

På Fridhems folkhögskola är det viktigt att den studerande själv har och tar ansvaret för sitt lärande. Gruppen är den viktiga arbetsformen. Man lär inte bara av den pedagogiska personalen utan också av och med sina kurskamrater. Detta ger stor möjlighet att påverka form och innehåll. 

Fridhems folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd, FSR
Om den studerande är missnöjd med skolans beslut, efter det att man klagat hos skolan enligt anvisningarna under ”klagomålshantering” kan man vända sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd (FSR). fsr@folkbildning.net.

PÅRVERKA OCH VARA DELAKTIG I DIN OCH SKOLANS UTVECKLING

Varje grupp på skolan har en ”Kontaktlärare”. Kontaktläraren träffar gruppen minst en gång i veckan under en så kallad ”Kontakttimme” där man samordnar och planerar verksamheten samt diskuterar eventuella problem. Dialogen är viktig. På kontakttimmen ska alla frågor kunna diskuteras. Varje grupp har en checklista med frågor som systematiskt tas upp.

Det är viktigt att representanter i olika råd och grupper återrapporterar om vad som sagts under möten och likaså tar med sig nya frågor till råden, exempelvis matrådet, internatrådet, kafégruppen eller elevkåren.

Som stöd för kontakttimmen finns varje vecka ”Forum Fridhem”. I detta blad kan man också bidra med information från sin grupp. Här finns information om utställningar, strömavbrott eller annat som kan påverka skol- och arbetsmiljön.

Varje arbetslag leds av en Linjeledare. Arbetslagen har kontinuerliga möten dit elevrepresentation är välkommen och viktig.

Varje enhet har en linjeledare, som man kan vända sig till med synpunkter eller problem om dessa inte går att lösa på kontakttimman eller med kontaktläraren.

Varje år bildas efter behov arbetsgrupper och råd. Vanligtvis finns följande råd som består av en representant från varje grupp:

Serviceråd: kursdeltagare från varje grupp samt köks- och personalchef och internatchef.

Cafégrupp: kursdeltagare från varje kurs samt en pedagog,

Elevkår: kursdeltagare från varje kurs.

Två elevrepresentanter är alltid adjungerade till folkhögskolans styrelse som sammanträder ungefär tre gånger per termin. Det är elevkåren som utser representanter till styrelsen. Representanterna får alla kallelse samt handlingar tillsända per mail.

På skolan finns en elevkår som sammanträder med regelbunden intervall. En person per klass ska i början på terminen väljas för att närvara på mötena.

Varje läsår genomförs en enkätundersökning där du har möjlighet att utvärdera och ha synpunkter på alla delar av vår verksamhet. Internat och köket utvärderas genom enkäter.

Men livet på Fridhems folkhögskola är inte bara formella studier. Det händer mycket under läsåret. Det finns caféer, konserter, teater och naturligtvis viktiga samtal. För att öka möjligheten att träffas har vi gemensam fikapaus i matsalen både på för- och eftermiddagen.

Social samvaro

Som kursdeltagare på Fridhems folkhögskola finns mycket roligt att se fram emot i form av kaféer, utflykter, fester och dylikt. Skolan tar helt avstånd från illegala droger, vilket är absolut förbjudet. Alla har ett ansvar att uppmärksamma och motverka missbruk på skolan.

Det är förbjudet att röka på skolans internat eller lokaler, inte heller i närheten av entréer eller andra offentliga platser. Rökning sker således utomhus, på avstånd från andra som inte vill utsättas för passiv rökning.

Följande fester anordnas i samråd mellan elevkår och personal:

Introduktion hålls första kvällen i startveckan, vanligtvis en måndag.

Höstfesten hålls i anslutning till höstlovet, torsdagen i vecka 43. Till denna är även tidigare kursdeltagare välkomna. Festen har alltid ett tema som kursdeltagarna själva bestämmer.

Julfesten är en traditionell fest med julbord och dans kring granen.

Vårfest  arrangeras sista veckan under vårterminen.

Kaféer Vid terminens början väljer varje linje en representant till en kafégrupp som sedan gör ett schema över terminens kaféer. En kväll i veckan är en eller flera linjer kafévärdar. Kaféerna kan vara exempelvis teatersport, filmvisning eller fotoutställning, det är upp till den eller de linjer som arrangerar. Kontaktläraren hjälper till med administrationen.

Kvalitetssäkringssystem

Kurserna på Fridhems folkhögskola utgår från deltagarnas behov och önskemål. Vi eftersträvar att alltid ha hög kvalitet på vår verksamhet. Därför är det viktigt att hela tiden föra, stimulera och utveckla en dialog. Samtalet ligger till grund för kursernas genomförande. Skolan har därför utvecklat ett kvalitetssäkringssystem för att på bästa möjliga sätt vara uppmärksam på att kursdeltagaren erhåller bästa möjliga bildning och trivsel och att vårt innehåll och utbud överensstämmer med efterfrågan hos våra kursdeltagare.

Varje år sammanfattar respektive arbetslag under ledning av linjeledaren utvecklingen, utvärderingarna från respektive grupp och åtgärderna för att förbättra utbildningarna. Utfallet diskuteras i ”visionsgruppen” och lämnas till styrelsen. Utvärderingar och medföljande analys och åtgärdsprogram från respektive lärarlag ligger till grund för nya mål för linjerna.

Kontinuerlig utvärdering

Efter genomgången lång- eller kortkurs skall en skriftlig utvärdering göras av alla kursdeltagare. Denna sammanställs sedan av ansvarig lärare tillsammans med respektive linjeledare.

Uppföljning, individuella samtal och coachning sker i grupp och enskilt med varje kursdeltagare under läsåret. Det ser olika ut från kurs till kurs och din kontaktlärare berättar mer om när dessa samtal äger rum.

 

Folkhögskola för film, Folkhögskola för foto, Folkhögskola för musik, Folkhögskola för konst, Folkhögskola för teater, Folkhögskola för måleri, Folkhögskola för grafik, Folkhögskola för design, Folkhögskola för sång, Folkhögskola för gitarr, Folkhögskola för piano, Folkhögskola för bilder, Folkhögskola för berättande, Folkhögskola för utveckling, Folkhögskola för filmkonst, Folkhögskola för hösten, Folkhögskola för våren, Folkhögskola för sommaren .

Folkhögskola för alla!

Studerandeinflytande
Ladda ner fil