Systematisering av frånvaro på allmän kurs

Det är kontaktlärarens ansvar att informera deltagarna om hur vi hanterar hög frånvaro och för att tidigt få koll på frånvaro och motverka att någon faller emellan har vi på Fridhem följande trestegssystem när det gäller rapportering och samtal om frånvaro:

  1. Varje månad läser kontaktläraren av det för läsåret totala frånvaron. Om denna hamnar på över 20 % för någon deltagare har denna ett samtal med kontaktläraren som informerar om frånvarons följder: Risk för uteblivet omdöme och risk att inte få studiemedel. Informationen kan även skickas med mail. Detta samtal dokumenteras av kontaktläraren.
  2. Om frånvaron vid nästa frånvaroavläsning fortfarande är över 20 %, alternativt inte har sjunkit markant, skriver kontaktläraren en skriftlig varning, dokumentet ”Upplysning om frånvaro”. Den skriver också deltagaren på och han eller hon bekräftar med det att samtalet ägt rum och att han eller hon förstått innebörden av det. En kopia av dokumentet ska även lämnas in med månadsrapporten.
  3. Om frånvaron vid nästa avläsningstillfälle fortfarande är över 20 % kallar kontaktläraren till samtal där även linjeledaren deltar. Under det samtalet diskuteras avskiljning. Detta samtal dokumenteras också av kontaktläraren.

Om frånvaron går ned under en period för att sedan stiga igen börjar man inte om från början i processen utan fortsätter där den avslutades senast.

Samtliga möten initieras av kontaktläraren och ska dokumenteras på valfritt sätt. De ska även redovisas på månadsrapporten. 

Systematiserad franvarohantering Fridhem 2
Ladda ner fil